Zaburzenia ze spektrum autyzmu ICD-11

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Wprowadzenie, kryteria diagnostyczne (objawy) i diagnoza

Czym są zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD)?

Kiedyś mówiona autyzm, zespół Aspergera, autyzm wysoko funkcjonujący, autyzm atypowy, wszechobecne zaburzenia rozwojowe nieokreślone inaczej, zaburzenia dezintegracyjne w dzieciństwie lub wczesny autyzm dziecięcy. Dzisiaj wszystkie te osobne zaburzenia połączono w jedno spektrum autyzmu (w skrócie ASD). Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę one wszystkie dotyczyły tych samych problemów, tylko w różnym stopniu nasilonych. Zmieniła się nazwa, ale objawy pozostają takie same i dotyczą głównie zaburzeń w nawiązywaniu interakcji społecznych i podtrzymywaniu kontaktów oraz sztywności zachowań i zainteresowań. 

Definicja

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – spektrum zaburzeń neurorozwojowych, charakteryzujących się deficytami społeczno-komunikacyjnymi i/lub występowaniem powtarzających się repertuarów zachowań i/lub zainteresowań, które są obecne od wczesnego dzieciństwa oraz utrudniają codzienne funkcjonowanie (na podstawie DSM-V).

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – charakteryzuje się utrzymującymi się deficytami zdolności do inicjowania i podtrzymywania wzajemnych interakcji społecznych i komunikacji społecznej oraz szeregiem ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców zachowań i zainteresowań (na podstawie ICD-11).

  Zaburzenia ze spektrum autyzmu zaburzenia komunikacji z innymi, interakcji społecznych i nawiązywania relacji, połączonych lub nie z ograniczonymi zainteresowaniami, specyficznymi wzorami zachowania w konkretnych sytuacjach lub nadaktywnością na bodźce sensoryczne. Objawy te mogą występować w różnym nasileniu (dziecko może przejawiać większe lub mniejsze trudności w komunikacji/sztywność zachowań) i z tego względu nie mówimy o różnych zaburzeniach, ale o różnych obrazach tego samego zaburzenia stąd nazwa spektrum (opracowanie własne na podstawie literatury). 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu - objawy

Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń ze spektrum autyzmu

DSM-5 jest to podręcznik zawierający kryteria diagnostyczne wszystkich chorób psychicznych wydany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Służy stawianiu diagnoz psychologiczno-psychiatrycznych w Ameryce. W Polsce do diagnozy używa się systemu klasyfikacji chorób ICD-11 wydawanego przez  WHO (Światową Organizację Zdrowia), ale DMS-5 może służyć, jako pomoc diagnostyczna, szczególnie dla psychologów. 

Przytoczę tutaj dokładne kryteria DSM-5 wraz z moimi komentarzami, a później kryteria ICD-11. Jak sami zobaczycie, DSM pozwala lepiej zrozumieć, co dokładnie składa się na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Pamiętajcie jednak, że nasilenie tych objawów może być różne (dlatego mówimy o spektrum), np. od całkowitego nierozumienia komunikacji niewerbalnej do rozumienia sygnałów, ale trudności z stosowaniem ich. Wszystko zależy od stopnia nasilenia zaburzenia. 

299.00: Kryteria Diagnostyczne wg DSM-5

A. Deficyty społecznej komunikacji i interakcji (muszą wystąpić 3 z 3 objawów interakcji). Stałe deficyty w zakresie komunikacji społecznej i społecznej interakcji w różnych kontekstach, niewyjaśnione przez ogólne opóźnienia rozwojowe:

 • Deficyty w zakresie społeczno-emocjonalnej wzajemności (np. trudności w prowadzeniu i rozpoczynaniu konwersacji, rzadkie dzielenie się z innymi emocjami, zainteresowaniami i uczuciami, brak uczestnictwa w interakcjach społecznych, tj. zabawy w grupie).
 • Deficyty w zakresie zachowań o charakterze komunikacji niewerbalnej, używanych w celu interakcji społecznej (np. trudność w utrzymaniu kontaktu wzrokowego, nieprawidłowa mowa ciała, brak zgodności mowy werbalnej i niewerbalnej, brak rozumienia używanych gestów i cudzych niewerbalnych komunikatów, nawet całkowity brak wyrazu twarzy i brak komunikacji niewerbalnej).
 • Deficyty dotyczące rozumienia i utrzymywania relacji, odpowiednio do poziomu rozwojowego (np. trudność z dostosowaniem zachowania do kontekstu sytuacji, brak zainteresowania rówieśnikami lub znaczne trudności z nawiązywaniem relacji).

B. Uporczywe zainteresowania i powtarzalne wzorce zachowań (muszą wystąpić 2 z 4 objawów). Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowania, zainteresowań lub aktywności:

 • Stereotypowa lub powtarzalna mowa, ruchy lub posługiwanie się przedmiotami (np. notoryczne ustawianie zabawek i innych przedmiotów w konkretny sposób, powtarzanie po innych słów lub końcówki zdań, powtarzanie konkretnych ruchów w różnych sytuacjach)
 • Nadmiernie wykorzystanie rutyny, zrytualizowanych wzorców zachowań werbalnych lub niewerbalnych lub nadmierny opór wobec zmiany (np. nacisk na identyczność, brak elastyczności i cierpienie, kiedy rzeczy wokół lub zachowania się zmieniają, sztywne przestrzeganie różnych, nawet własnych procedur zachowania, rytuały powitalne, jedzenie zawsze tego samego, chodzenie tą samą trasą) 
 • Wysoce ograniczone, uporczywe zainteresowania, anormalne pod względem intensywności lub przedmiotu uwagi (np. silne przywiązania do niezwykłych przedmiotów, nadmiernie ograniczone zainteresowania niezmienne w czasie)
 • Hiper lub hipo – reaktywność na bodźce sensoryczne lub niezwykłe zainteresowanie sensorycznymi aspektami otoczenia. (np. pozorna obojętność na ból/temperaturę, silna reakcja na określone dźwięki lub bodźce dotykowe, nadmierne wąchanie lub dotykanie przedmiotów, nadmierna fascynacja światłami lub ruchem).

C. Symptomy muszą być obecne we wczesnym dzieciństwie (ale mogą się manifestować przed czasem, w którym społeczne wymagania ujawniają ograniczone możliwości lub mogą być maskowane przez wyuczone strategie w późniejszym życiu).

D. Symptomy ograniczają i upośledzają codzienne funkcjonowanie (społeczne, szkolne, domowe lub w innych obszarach).

E. Powyższe trudności nie mogą być lepiej tłumaczone przez niepełnosprawność intelektualną (chociaż mogą współwystępować) czy też globalne opóźnienie rozwoju.

Komentarze własne

A. Trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi i podtrzymywaniu interakcji:

 

 • Jest to zazwyczaj jeden z pierwszych widocznych objawów. Dzieci często mówią mało albo nie mówią wcale. Nie rozmawiają o swoich uczuciach. Nie chcą bawić się z rówieśnikami. Wolą przebywać w samotności i bawić się we własnym towarzystwie. Często nawet nie umieją nawiązać żadnego kontaktu z innymi. Stopień tych trudności może być mniejszy lub większy.
 • Widoczne są od najmłodszych lat. Małe dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z matką i nie odpowiada na jej próby nawiązania kontaktu, zdaje się być zamknięte w swoim świecie. Starsze dzieci mają trudności ze zrozumieniem sygnałów symbolicznych, np. pokazanie palcami ok, puszczenie oczka, postukanie się w głowę itd. Same też mają trudności z komunikowaniem się w inny sposób niż za pomocą słów. Wszystko rozumieją dosłownie. 
 • Dziecko może nie rozumieć np. dlaczego musi ubierać się inaczej na zakończenie roku albo dlaczego niektóre rzeczy można robić w domu, a winnych miejscach nie. Ma kłopoty w budowaniu więzi z innymi.

B. Notoryczne powtarzanie pewnych zachowań i wąskie zainteresowania

 • Dziecko może wykonywać zawsze te same ruchy lub rytuał, kiedy wchodzi do domu czy w innych sytuacjach, np. przed rozpoczęciem posiłku głaszcze się po brzuchu, rozkłada serwetkę zawsze w ten sam sposób i wyrównuje sztućce. Dzieci są bardzo sztywne w tych zachowaniach, to znaczy, że chcą je powtarzać zawsze tak samo bez względu na okoliczności, np. odmawia jedzenia jeśli przy stole nie ma chusteczki. 
 • Rutyny są bardzo ważne dla części dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Lubią, kiedy rzeczy pozostają niezmienne i przewidywalne bardziej, niż przeciętny człowiek. Zmiany, tj. przeprowadzi, przemeblowania, przeniesienia w szkole, zmiana nauczyciela wywołują u nich duży lęk, a  nawet złość. 
 • Jest to tendencja do pewnego fiksowania się na pewnych przedmiotach lub tematach. Chodzi tutaj o pewne hobby, które u takich dzieci jest bardzo intensywne i ważne w codziennym funkcjonowaniu, np. dziecko, które interesuje się końmi, wie o nich wszystko, ciągle je maluje, ogląda filmy na ich temat, chce mieć wszystkie przedmioty we wzory z końmi. 
 • To jeden z bardziej dotkliwych objawów. Powoduje, że dzieci nie są w stanie przebywać np. w centrum handlowym czy kinie, bo bodźce są zbyt intensywne lub robią sobie krzywdę, ponieważ są niewrażliwe na ból.

C. Najczęściej początkowe objawy widoczne są już nawet w niemowlęctwie, ale często nie są tak wyraźne, dopóki dziecko nie idzie np. do przedszkola albo na plac zabaw, czyli dopóki nie jest w sytuacji, w której powinno nawiązywać kontakty i bawić się z rówieśnikami, a tego nie robi, nie potrafi lub nie chce.

D. Choroba nie jest chorobą, dopóki nie przeszkadza nam w życiu. To oznacza, że nawet jeżeli ktoś spełnia kryteria do diagnozy tego zaburzenia, ale nie sprawiają mu one żadnych trudności i jest w stanie radzić sobie tak, że żyje szczęśliwie i bez przeszkód – nie stawiamy diagnozy.

6A02: Kryteria Diagnostyczne wg ICD-11

6A02: Zaburzenie ze spektrum autyzmu 

Charakteryzuje się utrzymującymi się deficytami zdolności do inicjowania i podtrzymywania wzajemnych interakcji społecznych i komunikacji społecznej oraz szeregiem ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców zachowań i zainteresowań. 

Początek zaburzenia występuje w okresie rozwojowym, zwykle we wczesnym dzieciństwie, ale objawy mogą ujawnić się w pełni dopiero później, gdy wymagania społeczne przekroczą ograniczone możliwości. Deficyty są na tyle poważne, że powodują trudności w funkcjonowaniu w  obszarach osobistych, rodzinnych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych lub innych ważnych obszarach i są zwykle wszechobecną cechą funkcjonowania danej osoby, którą można zaobserwować we wszystkich warunkach, chociaż mogą się różnić w zależności od warunków społecznych, edukacyjnych lub innych kontekstach. Osoby prezentują szerokie spektrum funkcjonowania intelektualnego i umiejętności językowych. 

Podtypy zaburzeń ze spektrum autyzmu wg ICD-11

 • 6A02.0: Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez niepełnosprawności intelektualnej z lekkimi lub brakiem zaburzeń funkcji językowych (kiedyś zespół Aspargera)
 • 6A02.1: Zaburzenie ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną z lekkimi lub brakiem zaburzeń funkcji językowych 
 • 6A02.2: Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez niepełnosprawności intelektualnej z zaburzeniami funkcji językowych 
 • 6A02.3: Zaburzenie ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną z zaburzeniami funkcji językowych 
 • 6A02.4: Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez niepełnosprawności intelektualnej z brakiem funkcji językowych 
 • 6A02.5: Zaburzenie ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną z brakiem funkcji językowych 
 • 6A02.Y: Inne konkretne zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • 6102.Z: Niespecyficzna zaburzenia ze spektrum autyzmu (kiedyś autyzm atypowy).

Wszystkie te podtypy można opisać na dwóch osiach: jedna przedstawia zaburzenia funkcji języka (rozwoju i komunikacji) w 3 stopniach (brak lub lekki, zaburzenia, znaczne zaburzenia lub brak), a druga prezentuje stopień rozwoju intelektualnego (w normie lub zaburzony). Żeby lepiej to zobrazować, przedstawiłam wszystkie typy zaburzeń ze spektrum autyzmu na obrazkach niżej:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu można diagnozować już od 36. miesiąca życia, chociaż istnieje też wczesny autyzm atypowy (opisany niżej), którego diagnozę można uzyskać między 9. miesiącem a 3. rokiem życia. 

Proces diagnozy obejmuje szeroki wywiad z opiekunami, do którego służy ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised, czyli wystandaryzowany wywiad kliniczny, składający się z 93 pozycji. Jego przeprowadzenie zajmuje około 1,5 do 3 godzin. 

Następnie dochodzi do obserwacji dziecka z zastosowaniem ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) – wystandaryzowanego protokołu bezpośredniej obserwacji. Polega on na poddawaniu dziecka różnym próbom, najczęściej w formie zabaw, kytóre mają na celu sprawdzenie poziomu rozwoju dziecka i wykrycie nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Taka obserwacja trwa od 40 do 60 minut. 

Ważnym elementem diagnozy jest również wykluczenie innych chorób, które mogą powodować trudności u dziecka, dlatego powinna odbyć się również kontrola u lekarza ogólnego i logopedy. 

Taką diagnozę może przeprowadzić poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w prywatnych placówkach psychologicznych lub w tak zwanych poradniach dla osób z autyzmem dziecięcym. Różne placówki pomoce możecie znaleźć na tej liście. Ważne jest jednak to, że do użycia tych narzędzi trzeba być wykwalifikowanym – przejść kurs i uzyskać certyfikat. Upewnijcie się, że osoba, która proponuje Wam diagnozę, taki dokument posiada. 

Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Pierwsze objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu można dostrzec już od 6. miesiąca życia dziecka, ale najbardziej widoczne są dopiero około 12 miesiąca. Najbardziej stabilne diagnozy, czyli takie, które utrzymują się przez całe życie, stawiane są w 36. miesiącu życia dziecka i dopiero wtedy może zostać postawiona diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wcześniej, bo od 9. miesiąca, można uzyskać diagnozę wczesnego autyzmu atypowego według klasyfikacji DC 0-5 (więcej na ten temat poniżej). 

Pierwsze objawy, widoczne około 6. miesiąca, to przede wszystkim bardzo ograniczoneśledzenie wzrokiem przedmiotów i twarzy oraz nietypowy rozwój motoryczny. O tym, jak monitorować rozwój dziecka do 6. miesiąca możecie przeczytać tutaj

Około 12. miesiąca można zauważyć brak uśmiechu w odpowiedzi na cudzy uśmiech, brak patrzenia na twarze, małą intensywność reakcji w kontaktach z innymi, mniej machania rękami i wskazywania. O tym, jak monitorować rozwój dziecka od 6. do 12. miesiąca możecie przeczytać tutaj

Około 14. miesiąca dzieci z diagnozą wczesnego autyzmu dziecięcego zazwyczaj utrzymują już ją do końca życia, ale najczęściej stawia się ją w 24. miesiącu, gdzie widoczne są już specyficzne zaburzenia u małych dzieci, tj. brak zainteresowania otoczeniem, brak pytania o otaczające przedmioty i zjawiska w środowisku, niedzielenie się własnymi przeżyciami i niechęć lub nieumiejętność do zabaw grupowych i gier z zmieniającymi się rolami, np. akuku. O tym, jak monitorować rozwój dziecka od 12. do 18. miesiąca możecie przeczytać tutaj, a w 24. miesiącu tutaj.

Wczesny Autyzm Atypowy EA-ASD

Wczesny autyzm atypowy według klasyfikacji DC 0-5 – czyli Klasyfikacji diagnostycznej zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Wydawana również w Ameryce. Jest uzupełnieniem tradycyjnego DSM o kryteria charakterystyczne dla małych dzieci, stąd nazwa – dotyczy on dzieci w wieku 0-5 lat. 

Kryteria Diagnoztyczne EA-ASD

 
 • A. Co najmniej 2 z 3 objawów w zakresie komunikacji społecznej
  • Ograniczona lub nietypowa responsywność społeczno-emocjonalna, uwaga społeczna i/lub wzajemność społeczna
   • Nietypowe zachowania społeczne
   • Ograniczona zdolność do angażowania się w gry społeczne lub działania wymagające zamieniania się rolami
   • Ograniczona zdolność do inicjowania wspólnej uwagi, w celu dzielenia się zainteresowaniami lub emocjami, lub szukania informacji o przedmiotach/zjawiskach w środowisku
   • Rzadkie lub ograniczone reakcje na interakcje społeczne, lub rzadkie/ograniczone/brak inicjonowania interakcji społecznych
   • Rzadkie i ograniczone lub brak inicjonowania interakcji społecznych
  • Deficyty zachowań niewerbalnych związanych z komunikacją społeczną
   • Brak lub ograniczona integracja zachowań niewerbalnych i werbalnych
   • Nietypowy kontakt wzrokowy i odwracanie wzorku od innych w sytuacjach społecznych
   • Trudności ze zrozumieniem lub stosowaniem komunikacji niewerbalnej
   • Ograniczony zakres mimiki i ograniczona komunikacja niewerbalna
  • Trudności w interakcji z rówieśnikami
   • problemy z dostosowaniem zachowań do różnych wymagań społecznych, w różnych kontekstach
   • trudności w zaangażowaniem się w spontaniczne udawanie lub zabawy z wykorzystaniem wyobraźni
   • Ograniczone lub brak zainteresowania rówieśnikami i zabawą z innymi niemowlętami/małymi dziećmi
 • B. Symptomy z kryterium A nie są lepiej wyjaśniane przez zaburzenia sensoryczne, np. wzroku, słuchu itp. Niemowlę/małe dziecko nie spełnia kryteriów ASD.
 • C. 1 z 4 objawów z zakresu ograniczonych i powtarzalnych wzorców zachowań:
  • Stereotypowe lub powtarzające się gaworzenie/mowa, ruchy motoryczne lub posługiwanie się przedmiotami i zabawkami
  • Sztywne trzymanie się rutyny z dużym oporem wobec zmian, niepokój w odpowiedzi na zmianę, lub zrytualizowane stosowanie stereotypowych, dziwnych lub idiosynkratycznych zwrotów słownych/zachowań niewerbalnych
  • Wysoce specyficzne, ograniczone zainteresowania, które przejawiają się w skrajnej lub nietypowej fiksacji na przedmiotach lub temacie zainteresowań
  • Hiper lub hipo – reaktywność na bodźce sensoryczne lub niezwykłe zainteresowanie sensorycznymi aspektami otoczenia, np. lizanie dywanu.
 • D. Symptomy EA-ASD powodują trudności w funkcjonowaniu niemowlęcia/małego dziecka lub jego rodziny (min.1):
  • Powodują niepokój niemowlęcia/małego dziecka
  • Zakłócają relacje niemowlęcia/małego dziecka
  • Ograniczają udział niemowlęcia/małego dziecka w aktywnościach oczekiwanych na danym etapie rozwojowym
  • Ograniczają udział rodziny w codziennych aktywnościach i rutynach
  • Ograniczają możliwości niemowlęcia/małego dziecka do nauki i rozwoju

Metody Terapii

Na ten temat nie wiem zbyt dużo, a zgodnie z zasadą “nie wiem – nie wypowiadam się”, wszystkich zainteresowanych odsyłam tutaj, gdzie możecie znaleźć pełną listę terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu wraz z krótkim opisem, warto też zajrzeć tutaj – jest to raport National Autism Center “Praktyka oparta na dowodach w terapii dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z ASD”. Jedyny warunek na jego przeczytanie (dostępny jedynie po angielsku) to wypełnienie krótkiego formularza. Dzieli ona wszystkie rodzaje działań, które mogą podjąć osoby z ASD w celu poprawy jakości swojego życia na 3 kategorie: 

 • Ustanowione – działania o potwierdzonej naukowo efektywności, o silnych dowodach na ich pozytywny wpływ na funkcjonowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
 • Obiecujące – działania, na których skuteczność jest zbyt mało badań, ale istnieją pewne dowody na ich pozytywne efekty. 
 • Nieustanowione – działania, na których pozytywne działanie nie ma lub są nieliczne dowody lub badania ich przynoszą niejednoznaczne rezultaty. 
Podziel się wiedzą z innymi!
 • 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera” – szczerze przyznam, że tej książki nie czytałam, ale słyszałam o niej dobre opinie od praktykującej pani psycholog, więc ufam jej zdaniu. 
 • “Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5” Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 • ICD-11 w formie strony internetowej. 
 • Diagnostic Classification of Mental Health & Dev Disor (DC:0-5)
 • “Atypowy” – cudowny serial Netflixa. Nie znam lepszej produkcji pokazującej życie osoby ze spektrum i jej rodziny.
 • Strona (angielska) National Autism Center, która zawiera mnóstwo darmowych materiałów na temat autyzmu i poradników pozwalających poprawić jakość codziennego funkcjonowania. 
 • Jedna z podstron naszego Krajowego Towarzystwa Autyzmu, która zawiera wypunktowane niepokojące objawy u dzieci, które mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń ze spektrum.
 • Blog Fundacji Obudzić Zmysły zajmującej się wspieraniem terapii dzieci ze spektrum. 

Przede wszystkim polecam tylko pozycje sprawdzone! To znaczy takie, które przeczytałam i uznałam za wartościowe.

Nie lecę tutaj w kulki i nie wklejam czego popadnie. Nie chcę marnować waszego czasu i pieniędzy, dlatego też dodaję krótki opis, czego dotyczy dana pozycja. 

Nie musisz od razu kupować książek – wiele z nich dostępnych jest w bibliotekach publicznych, możesz też zajrzeć do czytelni naukowych albo popytać znajomych 😉 

Kupując z linków, wspierasz moją działalność – w większości są to tzw. linki afiliacyjne, nie oznacza to, że ktoś zapłacił mi za umieszczenie ich na stronie, ale za każdą osobę, która kupi przedmioty z linku, dostanę kilka (zazwyczaj koło 5) procent zysków – to tak jakbyś postawił mi wirtualną herbatę! 

Jeżeli jednak wolisz skorzystać ze swoich sprawdzonych dostawców – nie krępuj się! Ja sama wiele razy wyszukiwałam różne przedmioty, byleby znaleźć je taniej! Takie uroki życia studenta 😉 

Zostańmy w kontakcie

Zapisz się na Newsletter!

Nie bój się, nie zasypię twojej skrzynki codziennymi mailami. Maile wysyłam raz, na początku miesiąca, żeby dać znać, co zmienia się na blogu i jakie ciekawe treści na niego trafiły. W ten sposób masz pewność, że nic cennego Cię nie ominie. To trochę jak prenumerata magazynu psychologicznego 😉
* Pola Wymagane
Najnowsze na blogu

Hej! Tu Gabi

Jestem studentką psychologii, która pasjonuje się tym, jak wiedzę zdobytą na studiach można wykorzystać w codziennym życiu i tym właśnie dzielę się tutaj.

Wierzę, że wiedza psychologiczna może nam pomóc lepiej się nawzajem rozumieć i pokonywać codzienne trudności. Czytaj mój blog i podnoś swoje Psychologiczne IQ, aby i Twoje życie mogło stać sie bardziej zrozumiałe, poukładane i szczęśliwe! 

Miłej lektury,
Gabi

Zostańmy w kontakcie

Zapisz się na Newsletter!

Nie bój się, nie zasypię twojej skrzynki codziennymi mailami. Maile wysyłam raz, na początku miesiąca, żeby dać znać, co zmienia się na blogu i jakie ciekawe treści na niego trafiły. W ten sposób masz pewność, że nic cennego Cię nie ominie. To trochę jak prenumerata magazynu psychologicznego 😉
* Pola Wymagane

Teamty na blogu

Social Media
Dwa oblicza bloga
Kontakt
2 komentarze

Post A Comment